Harita ve Kadastro

Programın Amacı

Harita Kadastro mesleğinin uğraşı alanı, teknolojiyi yakından takip ederek, elektronik ölçü aletleriyle araziden elde edilen bilgilerden, bilgisayar ortamında hesap ve çizim işi yapmak, son teknolojik gelişmelerden olan uydular aracılığı ile ölçüm yapabilen GPS aletlerini kullanmak gibi çalışmalardır. Harita Kadastro Programı, ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin küçük projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır. Üretilen haritalar mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Kent ve imar planlaması, kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planlaması, kadastro, topografik haritalar vb. ile karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmede, bu projelerin araziye uygulanmasında yol, su, kanalizasyon gibi teknik hizmetlerin proje ve yapımlarında harita kadastro teknikerlerine yoğun ihtiyaç vardır.

Harita Kadastro Programı, kamu kuruluşlarının harita ve inşaat işleri yapan birimleri ile özel şirket ve büroların harita yapımı, ifraz, tevhit, parselasyon, imar uygulamaları, yol, kanal ve her türlü güzergâh aplikasyonu, kamulaştırma haritalarının yapılması, baraj ve tünel aplikasyonunda arazi işlerini yapabilecek teknik bilgi ve beceriye sahip harita teknikerleri yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

Mezunlara ön lisans diploması verilir. Harita Kadastro Teknikeri unvanı alırlar. 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 38. maddesinde Harita ve Kadastro teknikerlerinin yetki ve sorumlulukları tarif edilmiştir. Mezun olan teknikerler sözü geçen kanunun ilgili maddesi uyarınca "İkinci Grup Fen Elemanı" olarak tanımlanmaktadır.

Giresun Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Programı 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde öğrenci alımına başlamıştır. Yüksekokulumuz Harita Kadastro Programı sektöre iyi yetişmiş " Tekniker " unvanı alacak, ara teknik eleman işlevi üstlenecek meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Harita Kadastro teknikeri; kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hâlihazır ve imarlı haritalarının yapımında jeodezi ve fotogrametri (harita) mühendisleri ile harita kadastro teknisyeni arasında görev yapan kişidir.

Günümüzde emek ağırlığını kaybetmeyen harita sektörü, teknolojinin gelişmesine paralel olarak, sektörde çalışacakların öncelikli olarak; bilgisayar, bilgisayar donanımlı ölçme aletleri, GIS ve GPS konularında iyi yetişmişlik düzeyi aramaktadır.

Eğitim süresi sonunda kazanılan nitelikler;
 • Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler,
 • Arazinin çeşitli aletlerle harita ve krokilerini çizer,
 • Büroda arazi ölçmelerinden hesaplamalar yapar,
 • Haritalar üzerinde düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapar,
 • Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapar,
 • Mahkemelerde Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro)
 • Mühendislerinin bulunmadığı durumlarda bilirkişi olarak görev yapar,

Harita kadastro teknikeri olmak isteyenlerin;
 • Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
 • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
 • Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen,
 • El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş,
 • Açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanan,
 • İş birliğine açık,
 • Bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir.
Harita kadastro teknikerleri görevlerini hem büroda hem de açık havada yürütürler. İşyerinin durumuna göre topograflar, jeoloji, jeofizik, jeodezi ve fotogrametri (harita ve kadastro), inşaat, çevre ve petrol mühendisleriyle işbirliği halinde çalışırlar. Görevleri sık sık seyahat etmeyi gerektirir.

Meslek liselerinin Altyapı, Altyapı (İnşaat), İnşaat, Üst Yapı, Üst yapı - İnşaat, Yapı, Yapı (Kâgir - Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık, Harita ve Kadastro, Tapu Kadastro bölümlerinden mezun olanlar "Harita Kadastro" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar / olacaklar ise açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nce verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca, başarılı öğrencilerin üniversitemiz, özel vakıf kuruluşları ve okulumuzu destekleyen işadamları tarafından verilen burslardan yararlanma imkânı da bulunmaktadır.

Harita Kadastro Programı'nı başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından açılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde "Jeodezi ve Fotogrametri (Harita Kadastro) Mühendisliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Harita Kadastro Teknikerleri, hizmet sürelerine ve gösterecekleri performansa bağlı olarak çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda bölüm şefi olabilirler.