2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yüksekokul Kurulu Toplantısı Gerçekleştirdi.

05 Şubat 2020 Çarşamba

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Aysun TÜRKMEN başkanlığında Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanlarının katıldığı Yüksekokul Kurulu Toplantısı 29 Ocak 2020 Çarşamba yapıldı.

Gerçekleşen toplantı da: 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının değerlendirilmesi, Eğitim-Öğretim faaliyetleri ve yapılan çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirlerin alınması, Bölümün öğretim elemanlarının akademik yayınlarını yayınlandığı tarihten itibaren Bölüm Başkanlığına bildirmesi, Bölüm Başkanlığının da Yüksekokul Müdürlüğüne yazı ile bildirmesi, Giresun Üniversitesi Etkinlik Yönergesi çerçevesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı faaliyet yapacak Bölüm öğretim elemanlarının yönerge hükümlerine riayet etmesi, süresi içerisinde gerekli işlemleri yapması,  Giresun Üniversitesi “Kariyer Günleri” etkinliği kapsamında Bölümlerin etkinlik çalışmalarını planlaması, hazırlıklarını yapması, Bölümlerin “Ders İçerikleri” nin (3+1 - 2+2) güncellenip Yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanması, Yükseköğretim Kurulu Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın “İnceleme ve Soruşturmalar ile Denetim Faaliyetleri” çerçevesinde karşılaşılan hususlar ile ilgili Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının birimlere gönderdiği 05/11/2019 tarihli ve E.60560 sayılı “Devam Çizelgeleri ve Sınav Listeleri” konusu ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibarıyla, 3+1 modeline göre özel işletmelerde staj yapacak öğrencilere yatırılacak olan staj ücretlerine dair dekont ve devlet katkı payı formlarının staj danışmanı öğretim elemanları aracılığıyla toplanarak Bölüm Başkanlarınca toplanması ve belirlenen (üst yazı ile Bölüm Başkanlıklarına bildirilecek) ödeme cetvellerine dekontlara göre işlenmesi hususu; (Toplanan dekont ve belgelerin daha sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazı ile gönderilmek üzere istenildiğinde Müdürlüğe iletilmesi), F1 tabloları ile haftalık ders programlarının hazırlanarak gönderilme süreci, Bölüm ders dağılımlarının görüşülmesi, Telafi Ders Programı konusunun görüşülmesi, Akademik personelin yıllık izinlerinin kullanımı, mazeret izinleri, hastalık rapor İzinleri, raporların izne çevrilmesi sağlık raporlarının idareye bildirilmesi ve teslim edilmesi. (Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik), Mazeret belirtmeksizin dersine girmeyen öğretim elemanları için gerekli yasal işlemin yapılması, İş Yeri Eğitim Dersi (8+2 – 5+5) Uygulanması hususunun görüşülmesi, Süreli ve sürekli yapılması ve yazılması gerekli iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi, Giresun Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında Yüksekokulumuz Stratejik Plan Faaliyetleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi  (EBYS )nin etkin kullanımı. konuları görüşüldü ve konular ile ilgili kararlar alındı.